REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego SUPERMENU

§ 1 Wprowadzenie

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://supermenu.com.pl prowadzony jest przez spółkę Eat by Ann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-128) przy ul. Omulewskiej 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963053, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 1133012310 oraz numerem REGON: 385763515, adres poczty elektronicznej: kontakt@supermenu.com.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. 
 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, a także osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce https://supermenu.com.pl/cennik/;

b) Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie na Usługę, dostępny pod adresem https://zamowienie.supermenu.com.pl/;

c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi z Usługodawcą lub Usługodawcą2, reprezentowanym przez Usługodawcę;

d) Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego);

f) Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym; zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę;

g) Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub SMS, umożliwiająca Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o nowościach,  ofertach, aktualizacjach, promocjach, poradach i wskazówkach, organizowanych lub polecanych przez Usługodawcę akcjach;

h) Płatności cykliczne – forma płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług, polegająca na cyklicznym, automatycznym, bez udziału Klienta, obciążaniu karty płatniczej Klienta (pobraniu z karty płatniczej Klienta ceny/wynagrodzenia za zamówioną Usługę), bez konieczności każdorazowego wskazywania numeru karty Klienta przy każdej płatności;

i) Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

j) Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);

k) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego;

l) Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://supermenu.com.pl oraz jego subdomenami;

m) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem lub Usługodawcą2 reprezentowanym przez Usługodawcę a Klientem, której integralną częścią jest Regulamin;

n) Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego, wskazanych szczegółowo w Serwisie Internetowym w zakładce https://supermenu.com.pl/diety/, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem. Usługi, których przedmiotem są diety z linii Diety dla aktywnych (Active, Power Active, Super Active)  świadczone są przez Usługodawcę jako agenta Usługodawcy2, tj. w imieniu i na rzecz Usługodawcy2;

o) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;

p) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;

q) Usługodawca, Sprzedawca – spółka Eat by Ann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-128) przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000963053, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 1133012310 oraz numerem REGON: 385763515, adres poczty elektronicznej: kontakt@supermenu.com.pl

r) Usługodawca2, Sprzedawca2 – spółka Eat by Ann Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RL9 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-128) przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000973456, której akta rejestrowe są przechowywane w Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 1133059725 oraz numerem REGON: 522104586, adres poczty elektronicznej: kontakt@supermenu.com.pl

s) Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą lub Sprzedawcą2 reprezentowanym przez Usługodawcę;

t) Zestaw próbny – wybrany przez Klienta posiłek w ramach cateringu dietetycznego, ze wskazanych szczegółowo w Serwisie Internetowym w zakładce https://supermenu.com.pl/diety/, oferowany przez Usługodawcę w obniżonej promocyjnej cenie, wskazanej w zakładce https://supermenu.com.pl/cennik/.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Usługi, których przedmiotem są diety z linii Diety dla aktywnych (Active, Power Active, Super Active)  świadczone są przez Usługodawcę jako agenta Usługodawcy2, tj. w imieniu i na rzecz Usługodawcy2.
 2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą oraz Usługodawcą2 za  pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:
  – adres poczty elektronicznej: kontakt@supermenu.com.pl;
  – numer telefonu: 669 669 955;
  – adres do korespondencji: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.
  • komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca, a także Usługodawca2 w zakresie dotyczącym zawarcia Umów o świadczenie Usług, których przedmiotem są diety z linii Diety dla aktywnych: Active, Super Active, Power Active. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym: https://supermenu.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 4 Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie Internetowym oraz ogólne warunki ich świadczenia

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu.
 2. Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Usługobiorca.
 3. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  • Formularz zamówienia;
  • Konto;
  • Newsletter.

§ 5 Warunki korzystania z Usług elektronicznych

 1. Warunki korzystania z Formularza zamówień:
  a) składanie Zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;

  b) złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” w Serwisie Internetowym. Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;

  c) klient obowiązany jest podać w Formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Klient podaje w Formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej Usługi, tj. jej rodzaj, ilość, datę rozpoczęcia świadczenia Usługi, okres przez jaki Usługa ma być świadczona, sposób płatności;

  d) formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.
 2. Warunki korzystania z Konta:
  a) w celu korzystania z Konta należy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu poniżej:
  I) wypełnić znajdujący się w Serwisie Internetowym formularz rejestracji;
  II) kliknąć pole „Zarejestruj”;
  III) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link autoryzacyjny;
  b) Usługobiorca obowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;
  c) Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
  d) możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
  e) Usługobiorca obowiązany jest zmieniać dane wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;
  f) za pomocą Konta Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności składać Zamówienia, wprowadzać zmiany w Zamówieniach, sprawdzać historię Zamówień;
  g) Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Usługobiorca może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. Warunki korzystania z Newslettera:
  a) w celu korzystania z Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym lub podczas tworzenia Konta;
  b) Newsletter jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie w link wskazany w wiadomościach przesyłanych w jego ramach albo zlecenie dyspozycji rezygnacji z Newslettera Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługodawcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.

W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 6 Warunki zawierania umowy o świadczenie Usług

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Oferta dotycząca posiłków przygotowywanych i dostarczanych w ramach umowy o świadczenie Usług znajduje się w Serwisie Internetowym w zakładce https://supermenu.com.pl/diety/ Usługodawca ma prawo aktualizować ofertę.
 3. Usługodawca udostępnia w Serwisie planowane w ramach Usług menu na okres 2 najbliższych tygodni, które może ulegać zmianom, w szczególności w zakresie składników poszczególnych dań.
 4. Cena Usługi wskazana w Serwisie Internetowym podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto.
 5. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym, wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@supermenu.com.pl albo telefonicznie pod numerem: 669 669 955. W przypadku złożenia Zamówienia w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie, Klient powinien podać dane niezbędne do przyjęcia Zamówienia, a znajdujące się w Formularzu zamówień w Serwisie Internetowym (wskazane w § 5 ust. 1 lit. c). W przypadku braku podania wszystkich danych niezbędnych do przyjęcia Zamówienia, Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ich uzupełnienia.
 6. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
 8. Klient może zamówić tylko jeden Zestaw próbny (na maksymalnie jeden dzień). W przypadku, gdy ten sam Klient (legitymujący się tym samym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i/lub adresem dostawy, i/lub tym samym numerem telefonu kontaktowego, i/lub tym samym adresem e-mail) zamówi drugi Zestaw próbny, Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone lub wedle wyboru Klienta, będzie mógł on zamówić Usługę w cenie regularnej i przeznaczyć wpłacone środki na jej poczet.
 9. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej w Zamówieniu, przy zastrzeżeniu, że rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
  a) w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejsce do godz. 10:00;
  b) w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejscu po godz. 10:00.
 10. Treść umowy o świadczenie Usług jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez: udostępnienie Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz przesłanie potwierdzenia warunków umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Usługodawca utrwala treść zawartej umowy także w swoim systemie informatycznym.
 11. Klient będący konsumentem żąda wystawienia faktury dokumentującej Usługi świadczone na jego rzecz. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23, dalej: „u.p.t.u.”) Usługodawca pozostawia w swojej dokumentacji paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, natomiast Klientowi, będącemu konsumentem, wydaje wyłącznie fakturę. 
 12. Usługodawca wystawi i dostarczy Klientowi na podany przez niego podczas składania Zamówienia (za pomocą Formularza zamówień, wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego) adres e-mail fakturę elektroniczną, dokumentującą Usługi świadczone na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie prawidłowo wystawionej faktury drogą elektroniczną na jego adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, zgodnie z art. 106m ust. 1-5 i 106n ust. 1-2 u.p.t.u. Usługodawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność faktur oraz korekt wysyłanych w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta, wskazanego podczas składania Zamówienia, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, pod rygorem uznania faktur skierowanych na adres wskazany w Zamówieniu za skutecznie doręczone.
 13. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.

§ 7 Zmiana, wstrzymanie realizacji i rezygnacja ze świadczonej Usługi

1. W przypadku chęci zmiany świadczonej Usługi, Klient może skierować dyspozycję zmiany za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres:  kontakt@supermenu.com.pl. Usługodawca potwierdza możliwość dokonania zmiany świadczonej Usługi w drodze oświadczenia skierowanego za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Usługi następuje, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu poniżej:
a) w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 10:00;
b) w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 10:00.

2. W przypadku, gdy Klient zmienia świadczoną Usługę na Usługę o wyższej wartości, zobowiązany jest w terminie 3 dni od potwierdzenia możliwości zmiany świadczonej Usługi przez Usługodawcę dopłacić Usługodawcy różnicę cenową pomiędzy Usługami. W tym przypadku Zmiana następuje:
a) w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej do godziny 10:00;
b) w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej po godzinie 10:00.

3. W przypadku braku dokonania wpłaty z tytułu zmiany świadczonej Usługi, zgodnie ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej, świadczona Usługa nie ulega zmianie.

4. W przypadku zmiany świadczonej Usługi na Usługę o niższej wartości, Usługodawca zwraca Klientowi różnicę w terminie 14 dni od potwierdzenia możliwości dokonania zmiany świadczonej Usługi.

5. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconej Usługi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Usługi następuje:
a) w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 10:00;
b) w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 10:00.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu powyżej, realizacja opłaconej Usługi ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Usługi.

7. W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonej Usługi, Klient może skierować rezygnację za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres:  kontakt@supermenu.com.pl. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta jest dobrowolne i następuje w drodze oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.

8. W przypadku przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi, Usługodawca przestaje świadczyć Usługę:
a) w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 10:00;
b) w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 10:00.

9. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot tylko za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.

10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§ 8 Płatność

1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług w formie płatności jednorazowej lub Płatności cyklicznych. Klient wybiera formę płatności w Formularzu zamówienia.

I. Płatności jednorazowe

 1. W przypadku wyboru jednorazowej płatności, Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą przelewu online lub płatności kartą za pośrednictwem systemów PayU, PayPo.
 2. Wpłatę z tytułu zawartej umowy o świadczenie Usług należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

II. Płatności cykliczne

1.      Wybór Płatności cyklicznych przez Klienta w Formularzu zamówienia jest równoznaczny z wyrażeniem przez Klienta zgody na obciążanie karty Klienta poprzez pobieranie Płatności cyklicznych przez operatora płatności, tj. PayU S.A. z karty płatniczej Klienta.

2.      Warunkiem możliwości wyboru Płatności cyklicznych przez Klienta jest posiadanie Konta.

3.      Płatności cykliczne będą pobierane z karty płatniczej Klienta codziennie, w kwocie odpowiadającej wartości wybranej Usługi (za jeden dzień).

4.      Płatności cykliczne wygasają z końcem okresu, na jaki została zawarta umowa o świadczenie Usług.

5.      W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania płatności, PayU S.A. może ponowić próbę obciążenia karty Klienta, jednak nie częściej niż 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Usługodawca zobowiązuje się skontaktować z Klientem, celem wyjaśnienia przyczyn problemów związanych z odmową autoryzacji i anulowaniem płatności.

6.      Klient jest uprawniony do rezygnacji z Płatności cyklicznych w każdym czasie. Informację o rezygnacji z Płatności cyklicznych należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@supermenu.com.pl. Usługodawca zobowiązuje się przyjąć zlecenie Klienta w przedmiocie rezygnacji z Płatności cyklicznych niezwłocznie, poprzez potwierdzenie jego przyjęcia w zwrotnej wiadomości e-mail.

7.      W przypadku rezygnacji z Płatności cyklicznych, wygasają one z końcem ostatniego, opłaconego w ramach Płatności cyklicznych dnia świadczenia Usług.

8.      Reklamacje związane z Płatnościami cyklicznymi należy składać elektronicznie na adres: kontakt@supermenu.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa. Usługodawca przekazuje reklamacje związane z Płatnościami cyklicznymi operatorowi płatności, tj. PayU S.A. w przypadku:

a)      odmowy uznania reklamacji Klienta - w terminie do 3 dni roboczych do dnia odmowy uznania reklamacji Klienta;

b)      gdy rozpatrzenie reklamacji Klienta wymaga współdziałania PayU S.A. i Usługodawcy - w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

9.      Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Klient mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych Płatności cyklicznych Klienta, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

10.  Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klienta w drodze korespondencji e-mail o zmieniających się warunkach pobierania Płatności cyklicznych.

§ 9 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na obszarze dostawy wskazanym w Serwisie Internetowym, w zakładce supermenu.com.pl/dostawy.
 2. Podczas składania Zamówienia, Klient powinien wskazać adres znajdujący się na obszarze dostawy (wybierając kod pocztowy oraz miasto dopuszczalne przez Formularz zamówienia). W przypadku błędnego wskazania adresu, polegającego m.in. na wskazaniu w nieprzeznaczonym do tego miejscu Formularza zamówienia adresu dostawy znajdującego się poza obszarem dostaw lub adresu nieistniejącego oraz związanym z tym brakiem realizacji dostawy, Usługodawca nie zwraca Klientowi ceny przygotowanych oraz wysłanych posiłków w ramach świadczonej Usługi.
 3. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi.
 4. Dostawa realizowana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi, w której wskazany jest dzień rozpoczęcia dostawy, okres dostawy oraz adres, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 Regulaminu powyżej, od poniedziałku do soboty w godzinach wskazanych w Formularzu zamówienia. 
 5. W przypadku, gdy umowa o świadczenie Usług obejmuje także niedzielę, dostawa obejmująca dwa dni realizowana jest w  sobotę. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klienta. 
 6. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.
 7. Dostawa realizowana jest standardowo przez pracujące na zlecenie Usługodawcy firmy kurierskie, logistyczne.

§ 10 Brak zgodności z umową

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi oraz Usługi elektroniczne bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu niezgodności  świadczonych Usług oraz Usług elektronicznych na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. odpowiednio w Kodeksie cywilnym lub Prawach konsumenta.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne, polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: kontakt@supermenu.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  a) dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
  c) informację, czy umowa zawarta przez Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, posiada dla niego charakter zawodowy oraz wskazanie kodów PKD prowadzonej działalności gospodarczej;
  d) roszczenie Klienta.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych

 1. W przypadku umów o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej może odbyć bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy elektronicznie na adres: kontakt@supermenu.com.pl, telefonicznie pod numerem: 669 669 955 lub pisemnie na adres: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości złożenia oświadczenia elektronicznie, Usługodawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, tj. pocztą elektroniczną.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług elektronicznych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Świadczenie Usług elektronicznych następuje nieodpłatne, w związku z czym pomiędzy Usługodawcą i Klientem nie powstanie obowiązek dokonania rozliczeń płatności ani zwrotu przedmiotu umowy.

§ 13 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Praw konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 27 Praw konsumenta, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego. Postanowienie to nie pozbawia Konsumenta, a także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy.
 5. O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, Konsument, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.10.2023 r.